Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Legacy

Aramark NV, Waversesteenweg 1110, 1160 Brussel, BELGIE
Tel 00 32 2 663 49 40
E-mail : info@aramark.be
Website : www.aramark.be

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site http://www.aramark.be.
De gebruiker van de website en van de diensten die door de website aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruiksovereenkomst.

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Aramark of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Aramark de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Lunch Garden te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Aramark of derden, verbindt u zich ertoe Aramark of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Aramark of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Aramark verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Aramark toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Aramark met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten door een email te sturen naar info@aramark.be.
Uw elektronische contactgegevens kunnen door Aramark worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Aramark elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan info@aramark.be.

Aramark kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de website. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op een financiële compensatie. Aramark is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
Aramark biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Aramark kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. Aramark is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Aramark N.V. oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.
De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Aramark behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site. Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.aramark.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aramark. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.