Cookie Preferences

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden
Lees aandachtig deze voorwaarden voordat u deze website gebruikt

Deze website (hierna de 'site') wordt ter beschikking gesteld door Aramark en mag enkel ter informatie worden gebruikt. Door gebruik te maken van de site of informatie van de site te downloaden (hierna het 'materiaal') verbindt u zich ertoe de hierbij opgesomde voorwaarden na te leven. Indien u er niet mee instemt om deze voorwaarden na te leven, gebruik de inhoud van de site dan niet en download niets van de site.

Beperkte licentie

Onder voorbehoud van de in deze overeenkomst opgesomde voorwaarden kent Aramark u een niet overdraagbaar, niet exclusief en beperkt toegangs-, gebruiks- en weergaverecht toe op deze site en het materiaal ervan. U aanvaardt om de werking van de site niet te (proberen) onderbreken, op welke manier ook.


Aramark geeft u de toestemming om het materiaal op de site te raadplegen en te downloaden, enkel voor uw persoonlijke gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Die toestemming vormt geen overdracht van de eigendomsrechten op het materiaal of op kopieën daarvan en de volgende beperkingen zijn van toepassing: 1) u moet op alle kopieën van gedownload materiaal alle auteursrechten en andere eigendomsdisclaimers in het voormelde materiaal bewaren; 2) u mag het materiaal niet wijzigen, op welke manier ook, noch reproduceren, openbaar maken, uitvoeren, uitdelen of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden; 3) u mag het materiaal niet aan iemand anders overdragen, behalve als u hen advies geeft en zij bereid zijn om de uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen te aanvaarden. U verbindt zich ertoe alle aanvullende beperkingen na te leven die worden weergegeven op de site die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. De site, inclusief alle materiaal, is beschermd door auteursrechten en bepalingen van verdragen van over de hele wereld. U verbindt zich ertoe bij het gebruik van deze site alle wetten van het auteursrecht over de hele wereld na te leven en alle niet-toegestane kopieën van het materiaal te verhinderen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verleent Aramark u geen expliciet of impliciet recht krachtens een octrooi, merk, auteursrecht of handelsgeheim.

Aansprakelijkheidsbeding

HET MATERIAAL KAN ONJUISTHEDEN EN TYPFOUTEN BEVATTEN. ARAMARK GARANDEERT NIET DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN HET MATERIAAL OF DE BETROUWBAARHEID VAN DE ADVIEZEN, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID. U ERKENT DAT ALS U OP EEN DERGELIJKE MENING, VERKLARING, NOTA OF INFORMATIE AFGAAT, U DAT VOLLEDIG OP UW EIGEN RISICO DOET. ARAMARK BEHOUDT ZICH NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HET RECHT VOOR OM FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ELKE RUBRIEK VAN DE SITE TE CORRIGEREN. ARAMARK KAN OP ELK MOMENT EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING ANDERE WIJZIGINGEN AANBRENGEN OP DE SITE, HET MATERIAAL EN DE PRODUCTEN, PROGRAMMA'S, DIENSTEN OF PRIJZEN (EVENTUEEL) ZOALS BESCHREVEN OP DE SITE.

DIE SITE, DE INFORMATIE EN HET MATERIAAL OP DE SITE EN DE BESCHIKBARE SOFTWARE OP DE SITE WORDEN 'ALS DUSDANIG' AANGELEVERD, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARING OF WAARBORG, VAN WELKE AARD OOK, INCLUSIEF MAAR ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, WAARBORGEN VOOR DE HANDELSKWALITEIT, NIET-NAMAAK OF AANPASSING AAN EEN BIJZONDER GEBRUIK. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN DE IMPLICIETE WAARBORG NIET TOE, MET ALS GEVOLG DAT DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Sites van derden

Om u van dienst te zijn, kan Aramark op de site links naar websites van andere entiteiten verstrekken. Als u de links naar die sites gebruikt, verlaat u deze site. Als u beslist om een gelinkte site te bezoeken, doet u dat op eigen risico en moet u zelf alle nodige maatregelen nemen om u te beschermen tegen virussen en andere vernietigende elementen. Aramark is geen sponsor, biedt geen waarborg en doet ook geen verklaringen over de aan deze site gelinkte websites, de informatie die daar wordt vermeld of de producten of diensten die daar worden beschreven. De links betekenen niet dat Aramark of deze site sponsor is van, instemt met, aangesloten is bij, verbonden is met of wettelijk gemachtigd is om gebruik te maken van elk handelsmerk, elke handelsnaam, elk logo of symbool van het auteursrecht dat via de links wordt weergegeven of toegankelijk is, of dat elke gelinkte site gemachtigd is om gebruik te maken van elk merk, elke handelsnaam, elk logo of symbool van het auteursrecht dat aan Aramark of zijn verbonden ondernemingen of dochters toebehoort.

Externe links naar de site

Alle links naar de site moeten schriftelijk door Aramark worden goedgekeurd, behalve in de volgende situaties, waarmee Aramark instemt: (i) de link is een tekstlink waarin alleen de naam 'Aramark' staat; (ii) de link verwijst alleen naar www.aramark.com en niet naar pagina's met meer informatie; (iii) als de gebruiker de link activeert, wordt die pagina op een volledig scherm getoond in een volkomen functioneel en navigeerbaar scherm van de browser en niet in een venster op de gelinkte site en (iv) het uitzicht, de positie en alle andere aspecten van de link kunnen niet de foute indruk wekken dat een entiteit of haar activiteiten en producten zijn verbonden met of worden gesponsord door Aramark, zijn niet nadelig of schadelijk voor de reputatie van de naam en de merken van Aramark of zijn verbonden ondernemingen. Aramark behoudt zich het recht voor om zijn instemming met een link op elk moment en naar eigen goeddunken te herroepen.
Door u verstrekte inlichtingen
Alle persoonlijke inlichtingen die u identificeren en die u via de site aan Aramark verstrekt, worden beschermd door zijn privacy policy. Klik hier om die policy te raadplegen. Aramark wenst niet dat u via de site vertrouwelijke of exclusieve informatie aan Aramark verzendt en u mag dat niet doen. U aanvaardt dat alle informatie of content die u of de personen die in uw naam handelen aan Aramark bezorgen, niet als vertrouwelijk of privé wordt beschouwd. Door dergelijke informatie of content aan Aramark te bezorgen, kent u de onderneming een onherroepelijke en onbeperkte wereldwijde en kosteloze licentie toe om die informatie en content te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, openbaar te maken, door te geven en te verspreiden. U erkent ook dat Aramark de waarnemingen, concepten en knowhow die u of de personen die in uw naam handelen aan Aramark bezorgen, vrij mag gebruiken. Bovendien erkent u dat Aramark niet wil dat u aan Aramark informatie of content verstrekt die beledigend, bedreigend, obsceen, intimiderend of op andere wijze illegaal is of exclusief materiaal van derden bevat, en u garandeert dat u dergelijke informatie of content niet zult verstrekken.

Aansprakelijkheidsbeperking

ARAMARK OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEGENOVER OM HET EVEN WELKE ENTITEIT VOOR OM HET EVEN WELKE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, BIJKOMSTIGE OF ANDERE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, ELKE WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN ACTIVITEITEN, VERLIES VAN INFORMATIE OF PROGRAMMA OF ANDERE GEGEVENS OP UW GEGEVENSVERWERKINGSSYSTEEM), VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE INHOUD, HET MATERIAAL EN DE FUNCTIES VAN DE SITE OF ELKE GELINKTE SITE, ZELFS ALS ARAMARK UITDRUKKELIJK WERD GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

Wijzigingen

Aramark behoudt zich het recht voor om elk deel van deze overeenkomst te allen tijde volledig of gedeeltelijk te veranderen, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De in deze overeenkomst aangebrachte veranderingen treden in werking zodra het bericht over die veranderingen openbaar werd gemaakt. Als u de site na bekendmaking van de aangebrachte veranderingen in deze overeenkomst blijft gebruiken, betekent dit dat u voormelde veranderingen aanvaardt.

Aramark kan elk aspect van de site van Aramark op elk moment opzeggen, wijzigen, opschorten of onderbreken, inclusief de beschikbaarheid van elke functie van de site. Aramark kan ook limieten opleggen voor bepaalde functies of diensten of uw toegang tot de site volledig of gedeeltelijk beperken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Aramark kan de hierboven toegekende toestemming, rechten en licentie opzeggen en na een dergelijke opzegging dient u alle materiaal meteen te vernietigen.

Internationale gebruikers en wetskeuze

Deze site wordt door Aramark vanuit zijn kantoren in België gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd. Aramark doet geen verklaringen op basis waarvan het materiaal op deze site wordt verondersteld geschikt of beschikbaar te zijn voor gebruik op andere plaatsen dan in België en het is verboden om zich toegang te verschaffen tot dit materiaal vanuit grondgebieden waar de inhoud ervan illegaal is. U mag de site niet gebruiken of het materiaal ervan niet exporteren als dat in strijd is met de Belgische wetten of reglementen over de export. Als u de site opent vanop een plaats buiten België moet u alle lokale wetten naleven. Deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de geldende Belgische wetten, zonder rekening te houden met eventueel afwijkende collisieregels of -principes.

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Aramark en uzelf betreffende uw gebruik van de site. Elke aanleiding tot vordering die u eventueel kunt hebben in verband met uw gebruik van de site moet binnen een termijn van een (1) jaar na het opduiken van de klacht of aanleiding tot vordering worden ingesteld. Als een bevoegde rechtbank om de een of andere reden meent dat een bepaling van de overeenkomst of een deel ervan niet van toepassing is, zal die bepaling in de hoogst toegestane mate en met inachtneming van de intentie van de overeenkomst worden toegepast en zullen alle andere bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht en uitvoerbaar blijven.